POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ogłoszenia o pracęPOWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE

Numer dokumentu 1
Rok 2014
OGłOSZENIE  O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH  W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
 
KIEROWNIK PCPR
Na podstawie art.11 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) ogłasza z dniem  09 czerwca 2014 r. otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.  administracyjno-prawnych   w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 B.
 
Zatrudnienie w wymiarze 1 etat.

I. Wymagania.

1.  wymagania niezbędne
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 6. posiadanie wykształcenia wyższego prawnego.
 
   2. Wymagania dodatkowe.
 
 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawnych.
 3. obsługa komputera oraz znajomość zagadnień związanych z pracą w sieci.
 4. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 5. konsekwencja w działaniu,
 6. kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,
 7. sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 8. umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
 
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmować będzie następujące czynności:
 
       1.Przygotowanie projektów merytorycznych uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz projektów decyzji Starosty i Kierownika PCPR.
 
       2. Przygotowanie projektów decyzji o przyznawaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz decyzji    zmieniających wysokość‡ przyznanej pomocy.
 
       3. Przygotowanie opinii prawnych do potrzeb Kierownika PCPR.
 
       4. Prowadzenie spraw zamówień publicznych.
 
       5. Informowanie pracowników PCPR o wszystkich zmianach przepisów prawnych.
 
       6. Udział w postępowaniu związanym z rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie powiatu.
 
        7. Udzielanie porad prawnych osobom korzystającym z pomocy PCPR.
 
        8.Współudział w opracowaniu programów pomocowych , współpraca z pracownikami PCPR w tym zakresie.
 
        9. W miarę potrzeb szkolenie pracowników PCPR i osób korzystających z pomocy.
 
      10.Dokształcanie w zakresie przepisów prawnych.
 
 
 
III. Oferty osób ubiegających się o pracę na ww. stanowisku urzędniczym powinny zawierać:

      1. życiorys,
      2. list motywacyjny,
      3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
      5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
      6 .kopia  dowodu osobistego.
      7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
      8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
      9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
IV. Dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pokój nr 7 lub przesłać
w terminie
do dnia 25 czerwca 2014 r w godzinach od 7 00-1500 na adres:
 
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Lesznie
Pl. Kościuszki 4 budynek B
64-100 Leszno
Z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektora  ds. administracyjno-prawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie".
 
Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
 
/-/ Emilia KoniecznaLeszno, dnia 21.12.2013 r.
 


REKRUTACJA DO PROJEKTU "ROZWIJAMY NASZE SZANSE" NA 2014 ROK

1. Ogłaszamy nabór osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej tzn. od 15 do 64 lat, z terenu Powiatu Leszczyńskiego, które są zmotywowane do podjęcia pracy przy współpracy z trenerem pracy do udziału w projekcie w 2013 roku.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR- Anna Sprutta-Szymlet, Elżbieta Gazda 65 529 68 37, Dorota Winiarska  65 529 68 31 lub osobisty w siedzibie PCPR w Lesznie.
 
Trening pracy to inaczej trening zatrudnienie wspomaganego, który polega na towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w procesie podejmowania zatrudnienia, począwszy od określenia profilu zawodowego osoby niepełnosprawnej, doboru właściwego stanowiska pracy poprzez współpracę w poszukiwaniu pracy a skończywszy na wsparciu w adaptacji i monitorowaniu w nowym miejscu pracy. Do tych zadań powolni są wykwalifikowane osoby, przeszkolone w zakresie pracy na rzecz aktywizacji zawodowej z osobami niepełnosprawnymi.

2. Poszukujemy Osób Niepełnosprawnych - Amazonek, Diabetyków, Osób ze Stwardnieniem Rozsianym do udziału w projekcie "Rozwijamy nasze szasne" w 2014 roku, które chciałyby skorzystać z rehabiliatcji, wsparcia psychologicznego. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem telefonu  65 529 68 37, 65 529 68 31 lub osobisty w biurze projektu pod adresem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, pok. 4 i 5. 
 

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media