POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rodziców zastępczych

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Szczęśliwe dzieciństwo, bezwarunkowa miłość rodzica są podstawą dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka, wpływają na nasze zachowanie              i postrzeganie świata. Kochająca rodzina broni  nas, niweluje ból po porażkach i  rozczarowaniach, które człowiek wielokrotnie napotyka na swojej drodze. Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, a co za tym idzie dzieciństwa pełnego radosnych i beztroskich chwil, otrzymują ciężki bagaż doświadczeń, który towarzyszy im przez całe życie. Zamiast wsparcia życie daje im poczucie niepewności i niższej wartości. W sytuacji zagrożenia lub zaniedbania opieki nad dzieckiem niezbędna jest pomoc rodziców zastępczych, którzy im zapewnią bezpieczne przejście przez okres dzieciństwa i dorastania, ofiarują troskę i miłość. Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się zaopiekować i wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna - niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo być dla niego obcy. Rodzina zastępcza nie różni się prawie od rodziny biologicznej. Stwarza ona dziecku możliwość zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych (bezpieczeństwa, miłości, przynależności), potrzeby kulturowe (socjalizacja, przekazywanie tradycji) i potrzeby bytowe. Zapewnia też możliwość właściwego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka.  
Jeżeli  jesteście  Państwo zainteresowani  objęciem pomocą osamotnionego dziecka, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Pl. Kościuszki 4 B
Zespół ds. Pieczy Zastępczej:
tel. 65  525 69 68, 65 529 68 39,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  SZKOLENIA  KANDYDATÓW DO  PEŁNIENIA  FUNKCJI  RODZINY  ZASTĘPCZEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie w PCPR w Lesznie prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 


        
Uczestnictwo w szkoleniu
jest bezpłatne.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:

 1. Umiejętności opiekuńcze.

 2. Umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień.

 3. Umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną.

 4. Umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków.

 5. Umiejętność pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych trwających po 4 godziny.

Sesje te prowadzone są przez licencjonowanych trenerów.

Kandydaci mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do dalszej procedury lub wycofać się w tym momencie. Takie postawienie sprawy wynika z faktu, że PRIDE jest metodą „przymierzenia” roli rodzica, jest sposobem na sprawdzenie samego siebie.

Część szkoleniową uzupełniają:

 • 2 indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów,

 • 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Kierownika PCPR w Lesznie.

Zakres tematyczny szkolenia:

Lp.

Przedmiot

Liczba

godzin

1.

Wprowadzenie do PRIDE.

4

2.

Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej.

4

3.

Więź: Moduł 1: Więź a rozwój dziecka.

4

4.

Więź: Moduł 2: Opiekun nauczycielem więzi.

4

5.

Strata.

4

6.

Poczucie wartości a więzi rodzinne.

4

7.

Dobra rozmowa

4

8.

Dyscyplina z sercem.

4

9.

Wzmacnianie więzi rodzinnych.

4

10.

Przygotowanie do zmian: Moduł 1: Świat rodziny.

4

11.

Przygotowanie do zmian: Moduł 2: Szczególne potrzeby dzieci.

4

12.

Przygotowanie do decyzji.

4

13.

Indywidualne spotkanie decyzyjne.

1

Obowiązkowe konsultacje w domu kandydatów - 2 x 3 godz.

Obowiązkowe praktyki – 10 godz. razem: 65 godz.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępczej programem PRIDE.

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest skompletowanie przez kandydatów niżej wymienionych dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania na szkolenie:

 • wniosek rodziny (osoby) skierowany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określający gotowość odbycia szkolenia i formę pomocy dziecku,

 • życiorys,

 • poświadczenie zameldowania

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • akt urodzenia lub kserokopia dowodu osobistego

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu + opinia z zakładu pracy

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej od lekarza rodzinnego,

 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego,

 • zaświadczenie o niekaralności, (z KRS)

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona

 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby centrum,

Program PRIDE wyróżnia następujące pięć podstawowych kategorii kompetencji:

 • opieka i wychowanie dzieci,

 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych oraz kompensacja opóźnień„ rozwojowych,

 • wspieranie więzi pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,

 • ułatwianie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie,

 • współpraca z innymi osobami stanowiącymi zespół utworzony dla rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny.

Decyzję o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje, na podstawie opinii psychologa oraz analizy narzędzi kwalifikacyjnych Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Planujemy rozpoczęcie szkolenia w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pl. Kościuszki 4 B

Zespół ds. Pieczy Zastępczej:

tel. 65 525 69 68, 65 529 68 39,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00


Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media